Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

AD - Chémia spol. s r.o.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Pre vzájomné vzťahy zmluvných strán platia tieto Všeobecné obchodné podmienky v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodli v platnej zmluve niektoré podmienky inak.
 2. Kúpne zmluvy, objednávky a ich zmeny sa uzatvárajú a riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Objednávky, dohody, zmluvy a ich zmeny sú platné iba so súhlasom oboch zmluvných strán a v prípade, ak ich objednávateľ písomne zadal alebo písomne potvrdil.
 4. Zaslaním objednávky objednávateľ akceptuje bez výhrad Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD – Chémia s.r.o.

II. Predmet zmluvy

 1. Dodávateľ AD – Chémia sa zaväzuje, že riadne a včas dodá objednávateľovi tovar vyšpecifikovaný v objednávke, čo do množstva, akosti a druhu.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.
 3. Po prijatí objednávky dodávateľom je možné objednávku stornovať po prejednaní s technickým poradcom spoločnosti AD-Chémia. Obstarávateľ je oprávnený účtovať si storno poplatok na pokrytie nákladov účelne vynaložených v súvislosti so stornovaním objednávky, resp. jej zmeny a dopravné náklady podľa aktuálnych sadzieb na transport k dodávateľovi a následne späť k výrobcovi (pre európske krajiny sadzby DPD a pre USA,Kanada sadzby UPS Standard) objednávateľ sa zaväzuje objednávateľovi tento storno poplatok uhradiť.
 4. V prípade, že objednaný tovar je na ceste k zákazníkovi alebo je už u zákazníka, nie je možné stornovať objednávku.

III . Kúpna cena

 1. Kúpna cena je dohodnutá podľa aktuálneho cenníka spoločnosti AD - Chémia
 2. Objednávateľ svojím podpisom na objednávke, resp. na kúpnej zmluve potvrdzuje, že sa pred zadaním objednávky obstarávateľovi oboznámil s jeho aktuálnou cenou pre objednávaný tovar.

IV. Dodacie podmienky

 1. Všetky ceny a dodávky spoločnosti AD – Chémia s.r.o.sú vrátane dopravy a poistenia k objednávateľovi,ak nie je dohodnuté inak.
 2. Zmluvnými stranami odsúhlasená dodacia lehota uvedená v objednávke je záväzná. V prípade, že dodávateľ nie je schopný dodržať termín dodacej lehoty, je povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 3. Dodávateľ je oprávnený dodávať tovar aj po častiach, prípadne i pred stanovenou dodacou lehotou.
 4. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi s každou dodávkou dodací list. K materiálom na chemickej báze je obstarávateľ povinný odovzdať taktiež atest o kvalite, prípadne certifikáty kvality, záznamy a pokyny potrebné k údržbe, opravám a k primeranosti používania.

V. Balenie tovaru

 1. Tovar bude dodaný v obale vhodnom pre objednaný druh tovaru. Tento obal bude zároveň vhodný pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru počas prepravy.
 2. Obaly a náklady na balenie sú v cene tovaru. V prípade, že tomu tak nie je, bude na túto skutočnosť zákazník vopred upozornený.

VI. Platobné podmienky

 1. Úhrada kúpnej ceny sa uskutočňuje bankovým prevodom na účet obstarávateľa na základe faktúry vystavenej obstarávateľom alebo v hotovosti.
 2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa.
 3. Kúpna cena je považovaná za uhradenú okamihom, ktorým sa dohodnutá kúpna cena pripíše na účet dodávateľa uvedeného na faktúre alebo v prípade platby v hotovosti, vystavením príjmového dokladu.
 4. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Splatnosť faktúr je možné po dohode s obstarávateľom upraviť na 21 dní od doručenia faktúry.
 5. V prípade omeškania objednávateľa s platbou kúpnej ceny mu môže byť účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
 6. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 30 dní, je obstarávateľ oprávnený účtovať si okrem úrokov z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny.

VII . Garancie a záruka

 1. Dodávateľ poskytuje záruku na to, že zmluvne dohodnuté plnenie je plne v súlade s podmienkami objednávky, že dodaný tovar je v termíne plnenia vhodný na účely, na ktorý bol vyrobený a predaný; a na účely, ktoré obstarávateľ pozná alebo by mal poznať. Ďalej je poskytovaná záruka na to, že tovar nie je zaťažený nárokom alebo právom tretej osoby a bude prevedený do vlastníctva objednávateľa na základe platného právneho titulu.
 2. Dodávateľ je povinný na svoje vlastné náklady okamžite po písomnej výzve objednávateľa a podľa jeho požiadaviek úplne odstrániť vady tovaru, ktoré sa na ňom vyskytnú v súlade so zárukami vyplývajúcimi z danej objednávky, prípadne poskytnúť za takýto tovar náhradný tovar alebo poskytnúť zľavu na cene.

VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva.

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu pred dodaním tovaru, nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru jeho odovzdaním.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že dodaný tovar je riadne odovzdaný jeho prevzatím kupujúcim, resp. jeho zamestnancom.

IX. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu ad-chemia s.r.o. sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.hrubkomery.eu/eshop

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.hrubkomery.eu/eshop pri registrácii na internetovom obchode www.hrubkomery.eu/eshop alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

Právo kupujúceho je možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote do 30 dní Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

Obmedzenie práv kupujúceho predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, Bratislava 821 04
IČO: 35 834 498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 26367/B

 

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
 2. Kúpne zmluvy, objednávky ako aj tieto Všeobecné obchodné podmienky majú teritoriálnu pôsobnosť na území Českej a Slovenskej republiky, a na vývoz dodaného tovaru objednávateľom do zahraničia je potrebný súhlas dodávateľa.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky realizované spoločnosťou AD-Chémia s.r.o. pokiaľ nie je uvedené inak,napr.spracovaním Kúpno-predajnej zmluvy.

 

Schválil :

Marián Adamec – konateľ spoločnosti

Buková 01.01.2020

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.